نقد بهای تاریخی

نقد بهای تاریخی,
اگر آگاه شدن از ناهنجاری نقشی در ظهور گونه های تازه ای از نمود ها ایفاء می کند،مایه شگفتی نخواهد بود که آگاهی مشابه ولی ژف تر شرط لازم برای همه تغییرات قابل در نظریه باشد". توماسن کوهن این مقاله منشاء ظهور و عوامل تثبیت بهای تاریخی شامل شیوه های آموزشی،حمایت های قانونی، تعمیم نادرست دفترداری اولیه، حمایت تشکل های حرفه ای و عدم وجود بازار کار را مورد بحث قرار داده است. سپس انتقادات از بهای تمام شده شامل مفروضات غیر واقعی، نا سازگاری درونی اصول،قواعد و میثاق ها، عدم مصداق عینیبرای اصطلاحات و ارقام حسابداری، نامربوط بودن اطلاعات حسابداری با مدل های تصمیم گیری و پیامدهای منفی حاصل از بهای تاریخی توضیح داده شده است. در بخش بعد،استدلالات مدافعان بهای تمام شده شامل ارزیابی مباشرت،تاریخ گرایی و تصمیم گیری تشریح شده است. تأثیر پیامدهای منفی بهای تمام شده بر سرمایه گذاران، شرکت ها،حرفه حسابرسی و نهادهای تدوین استانداردهای حسابداری یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد بحث قرار گرفته است. در بخش آخر نیز پیشنهاد تدوین مدل حسابداری جدیدی متناسب با عصر اطلاعات ارائه و نقشی که هر یک از گروه های ذینفع در اجرا این مدل می توانند ایفاء نمایند، بحث شده است.
نویسنده : دکتر علی ثقفی
منبع : مجله بررسی‌های حسابداری


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه