آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین

آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین,
بسمه تعالی
دستور العمل موضوع ماده ۵ تصویب نامه شماره ۴۶۴۶۸/ت ۳۴۰۵۵ هیات وزیران مورخ ۵/۹/۸۴ موضوع:
ماده۱- دامنه شمول طرحهای موضوع این دستورالعمل عبارتست از:
الف- طرحهای جدید
ب- طرحهای نیمه تمام
ج- طرحهای توسعه‌ای بنگاههای موجود
ماده۲- یارانه تسهیلات بانکی اعطایی به بنگاه‌های مشمول این دستورالعمل تابعی از سه عامل موضوع، منطقه و زمان می‌باشد
ماده۳- چنانچه طرح متقاضی بنا به تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بر اساس تعهدات اولیه و طی زمان مشخص شده، موضوع مواد این دستورالعمل به اتمام برسد آنگاه حداکثر ۱۵ درصد از سهم تسهیلات بانکی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترک با بانک عامل بعنوان یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده ۵ تلقی شده و از حساب تعهدات متقاضی کسر خواهد شد.
تبصره- حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح ده میلیارد ریال تعیین می‌گردد.
ماده۴- منظور از طرح زودبازده در این دستورالعمل طرحی است که مدت زمان اجرای آن کمتر یا برابر ۲۴ ماده باشد.
ماده۵- اولویت‌های موضوعی این دستورالعمل با توجه به اهداف موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی، عبارتند از: موضوع فعالیت؛ تعاونی بودن؛ کارآفرینی؛ سرانه ایجاد اشتغال و سهم آورده متقاضی؛ که میزان یارانه موضوعات فوق به شرح زیر خواهد بود.
الف- فعالیت در بخش کشاورزی تا ۴ درصد تسهیلاتی اعطایی
ب- فعالیت در بخش صنعت و معدن تا ۵/۳ درصد تسهیلاتی اعطایی
ج- فعالیت در بخش خدمات تا ۲ درصد تسهیلاتی اعطایی(در خدمات آموزشی تا ۴ درصد)
د- تعاونی بودن طرح ۱درصد تسهیلاتی اعطایی
ه- کارآفرینی و سرانه ایجاد اشتغال و صادراتی بودن تولیدات تا ۳درصد تسهیلات اعطایی
تبصره- ماده فوق بر مبنای نظر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و در جهت تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اعمال می‌گردد.
ماده ۶- میزان یارانه مرتبط با ویژگیهای مناطق محل اجرای طرحها براساس آخرین مصوبات هیئت وزیران در خصوص توسعه نیافتگی مناطق بشرح زیر محاسبه و اعمال می‌گردد.
اجرای طرح‌های اقتصادی در روستاها و دهستانهای نقاط کمتر توسعه یافته: ۴درصد
اجرای طرح‌های اقتصادی در مراکز بخش‌ها و شهرستانهای کمتر توسعه یافته: ۳درصد
اجرای طرح‌های اقتصادی در مراکز استانهای کمتر توسعه یافته: ۱درصد
اجرای طرح‌های اقتصادی در روستاها و دهستانهای غیر شهرستانهای مرکز استان در مناطق برخوردار: ۲درصد
اجرای طرح‌های اقتصادی در بخش‌ها و شهرستانهای مناطق برخوردار غیراز شهرستانهای مرکز استان: ۱درصد
روستاها و دهستانهای شهرستانهای مراکز استان ۱ درصد
ماده۷- به ازای هر ده درصد افزایش در میزان آورده، متقاضی از یک درصد افزایش یارانه موضوع ۳ این دستورالعمل حداکثر تا ۳% برخوردار می‌گردد.
ماده۸- چنانچه مجموع امتیازات متقاضی به صورتی باشد که یارانه دولت در طرح متقاضی به ۱۵درصد نرسد، به ازای هر ده درصد زمان تسریع در انجام طرح نسبت به کل زمان استاندارد اجرای طرح (مصوب دستگاه اجرایی ذیربط) یک درصد به سهم یارانه هدولت اضافه می‌شود.

منبع : بانک سپه


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه